Unia Europejska

Projekty UE

Projekty realizowane przez firmę TECHJON

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia
Działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł Projektu: Opracowanie znacznie zmodyfikowanej i ulepszonej technologii wytwarzania uszczelek silikonowych oraz narzędzi
zgrzewających stosowanych w termoformujących maszynach zgrzewających w przemyśle spożywczym. Opracowanie
obejmujące dobór warunków wulkanizacji uszczelek pod kątem optymalizacji ich właściwości oraz warunków zgrzewania w
celu uzyskania spoiny o wymaganej jakości, wytrzymałości i szczelności. Wykonanie projektu inżynierskiego (konstrukcyjnego
i technologicznego) oprzyrządowania produkcyjnego oraz wyrobu końcowego.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie kompletnej, znacząco ulepszonej technologii wykonywania uszczelek silikonowych
wykorzystywanych w sekcjach zgrzewających maszyn termoformujacych i opracowanie znacząco ulepszonego procesu
zgrzewania opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym oraz projektu narzędzi zgrzewających, których elementem
składowym są uszczelki.

Wartość projektu: 486 580,00 zł.

Dofinansowanie UE: 336 254,45 zł.